امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ص
نام پسرانه با ریشه عربي
راست و درست، رسا، رساننده، نام شاعر نامدار قرن یازدهم در دوره صفویه(صائب تبریزی)
نام پسرانه با ریشه عربي
روزه گیر، روزه دار
نام پسرانه با ریشه عربي
محافظ، نگاه دارنده
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که حافظ و نگهدارنده دین است
نام پسرانه با ریشه عربي
صبور، شکیبا، از نامهای خداوند، نام شاعر نامدار قرن ششم، ادیب صابر
نام پسرانه با ریشه عربي
دارنده، مالک، دارا،سرور،همنشین، یار
نام پسرانه با ریشه عربي
راستگو،راست و درست، راستین،نام امام امام ششم شیعیان
نام پسرانه با ریشه عربي
شمشیر تیز، قطع کننده، برنده، مرد دلیر، دلاور
نام پسرانه با ریشه عربي
بالارونده، صعودکننده، نام یکی از مردان افسانه ای عرب باستان
نام پسرانه با ریشه عربي
شایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقاد و عمل درست دینی، نام پیامبر قوم ثمود
نام پسرانه با ریشه عربي
صائب،راست و درست، رسا، رساننده
نام پسرانه با ریشه عربي
صائن، محافظ، نگاه دارنده
نام پسرانه با ریشه عربي
بامداد، صبح‎ ‎‏ ، روز، نام دعائی منسوب به علی(ع)
نام پسرانه با ریشه عربي
بسیار صبرکننده، صبور، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
بالاترین ، اعلاترین در هر چیز
نام پسرانه با ریشه عربي,فارسي
مرکب از صدر (عربی به معنای بالا) + الف فاعلی (فارسی) - بالا برنده،ارج دهنده،نام حکیم محمدبن ابراهیم بن یحیی شیرازی معروف به ملاصدرا
نام پسرانه با ریشه عربي
دارای برتری دین، مقدم و پیشوای دین
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
صدر(عربی) + ان(فارسی) رؤسا و بزرگان
نام پسرانه با ریشه عربي
راستگو، صدیق، دوست
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده خالص خداوند ، بسیار راستگو و درستکار، لقب یوسف(ع) پسر یعقوب(ع)
نام پسرانه با ریشه عبري
نام آخرین تن از سلسله یهود
نام پسرانه با ریشه عربي
یکرنگی، خلوص، صمیمیت، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی،نام کوهی در مکه
نام پسرانه با ریشه عربي
رویگر، نام سلسله ای در ایران که سر سلسله آن یعقوب پسر لیث است
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که خلوص و پاکی ای چون علی(ع دارد، لقب ظهیرالدوله مؤسس "انجمن اخوت" در دوره ناصرالدین شاه
نام پسرانه با ریشه عربي,فارسي
صف(عربی) + در(فارسی) ، مردجنگی، دلاور، صف شکن، از القاب علی(ع
نام پسرانه با ریشه عربي
نام ماه دوم از سال قمری، نام کوهی در نزدیکی مدینه
نام پسرانه با ریشه عربي
برگزیده دین، نام عارف نامدار قرن هشتم، صفی الدین اردبیلی
نام پسرانه با ریشه عربي
برگزیده خداوند، لقب آدم(ع)
صفحه :
1