امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ض
نام پسرانه با ریشه عربي
در عربی بسیار خنده کننده ، از شخصیتهای ستمگر شاهنامه، ایرانیان از گذاشتن این نام روی پسران پرهیز می کنند
نام پسرانه با ریشه عربي
شیر درنده ، پهلوان، دلاور