امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ظ
نام پسرانه با ریشه عربي
ظفریابنده، پیروزی یابنده
نام پسرانه با ریشه عربي,فارسي
ظفر(عربی) + داد(فارسی) نتیجه و حاصل
نام پسرانه با ریشه عربي
پدیدار شدن، آشکار شدن
نام پسرانه با ریشه عربي
پشتیبان، یاور، ظهیرالدین
نام پسرانه با ریشه عربي
یار و یاور دین، پشتیبان دین ، نام شاعر نامدار ایرانی قرن ششم، ظهیرالدین فاریابی