امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف غ
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای تاریخی شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی، نیز نام شهری در آسیای میانه
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری، نام پسر ارم نوه نوح(ع)
نام پسرانه با ریشه مغولي
قازان، پادشاه مغولی ایران
نام پسرانه با ریشه عربي
جنگجوی مذهبی، عنوان چندتن از پادشاهان و افراد تاریخی
نام پسرانه با ریشه عربي
چیره ، نام شاعری در قرن سیزدهم، غالب دهلوی
نام پسرانه با ریشه فارسي
قباد،از شخصیتهای شاهنامه، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام پسر کاوه آهنگر
نام پسرانه با ریشه عربي
آبگیر، تالاب، نام آبگیری میان مکه ومدینه که در آنجا پیامبر(ص)، علی(ع) را به عنوان جانشین خود معرفی کرد
نام پسرانه با ریشه عربي
آمرزنده و بخشاینده، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
بخشاینده و آمرزنده گناهان، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
ارادتمند و فرمانبردار، به صورت پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند غلامحسین، غلامرضا، غلامعلی
نام پسرانه با ریشه عربي
فریادرس، از نامهای خداوند