امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ف
نام پسرانه با ریشه عربي
فایز، نایل، رستگار
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
معرب از پهلوی، نام پدر مانی در زمان شاپور اول پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری، موضع مغازه ها، نام دشتی که بنی اسرائیل در آن جا گردش می کردند
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پادشاه کاپادوکیه
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
فارناس، نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه عربي
تمیز دهنده و فرق گذارنده، لقب عمر خلیفه دوم
نام پسرانه با ریشه عربي
دارای فضیلت و برتری در علم
نام پسرانه با ریشه عربي
آفریننده، خالق، از نامهای خداوند، نام سوره ای در قرآن کریم
نام پسرانه با ریشه عربي
فیض رسان، فایده بخش
نام پسرانه با ریشه عربي
گشاینده، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
مرکب از فتح( پیروزی) + علی( بلندمرتبه)، نام دومین پادشاه قاجار
نام پسرانه با ریشه عربي
جوانمردی، بخشندگی، سخاوت
نام پسرانه با ریشه عربي
سبب سربلندی و افتخار دین، نام شاعر و داستانسرای ایرانی قرن پنجم، فخرالدین اسعد گرگانی
نام پسرانه با ریشه عربي
مایه سربلندی و افتخار سرزمین
نام پسرانه با ریشه عربي
نام روستایی در حجاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پهلوانی ایرانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از فرا( بالاتر) + دخت( بخشنده)
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از فرا( بالاتر) + راد( بخشنده)
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از فراز( جای بلند) + ان( پسوند نسبت)
نام پسرانه با ریشه عربي
زیرکی، هوشیاری، درک و فهم
صفحه :
1