امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ق
نام پسرانه با ریشه عربي
رهبر، پیشوا، پیش رو، ستاره ای در صورت فلکی دب اکبر
نام پسرانه با ریشه عربي
شایسته، لایق، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه فارسي
معرب از فارسی، کاووس کاووس، نام پسر وشمگیر از امرای آل زیار
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری، به دست آوردن، نام پسر آدم(ع) و برادر هابیل
نام پسرانه با ریشه عربي
دارای قدرت، توانا،از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کاوه آهنگر و سپهدار فریدون پادشاه پیشدادی، نام یکی از خاندانهای بزرگ در دوره اشکانیان،نام پسر قباد و برادر انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری، نام مردی ثروتمند از بنی اسرائیل معاصر موسی (ع)
نام پسرانه با ریشه مغولي
پادشاه مغولی ایران
نام پسرانه با ریشه عربي
بخش کننده، مقسم، نام پسر پیامبر(ص)، به صورت پسوند و پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند محمد قاسم، قاسمعلی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پیری رومی و پیغام گزار قیصر روم به لهراسب پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام پسر کاوه آهنگر
نام پسرانه با ریشه عربي
توانایی، توان ، سلطه و نفوذ
نام پسرانه با ریشه عربي
توانا، قادر،از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
مؤمن، پرهیزکار و پاکدامن
نام پسرانه با ریشه ترکي
غلام سیاه، نام یکی از امیران سامانی
نام پسرانه با ریشه عربي
چیزی که بوسیله آن به خدا تقرب یابند، قربانی، فدایی،نزدیک شدن
نام پسرانه با ریشه فارسي
هر یک از افراد قلندریه، فرقه ای از صوفی که به دنیا بی توجه و نسبت به آداب و رسوم بی قید بوده اند
نام پسرانه با ریشه ترکي
غلام، بنده،به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند حسینقلی، حسنقلی
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که در دین چون ماه می درخشد
نام پسرانه با ریشه عربي
نام یکی از تابعان علی (ع)
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که موجب استواری و استحکام دین است
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که موجب استحکام و استواری سرزمین است، لقب کلانتر فارس در زمان فتحعلی شاه قاجار
نام پسرانه با ریشه عربي
نیرومند، پرزور،از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه لاتين
معرب ار لاتین، لقب پادشاهان روم و بعضی از کشورهای اروپایی
نام پسرانه با ریشه عربي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه مصر در زمان حکومت اسکندر مقدونی
نام پسرانه با ریشه عربي
قائم به ذات، بسیار پایدار، از نامهای خداوند
صفحه :
1