امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف م
نام پسرانه با ریشه مغولي
نام پسربزرگ جغتای از فرماندهان مغول
نام پسرانه با ریشه عربي
دارای مجد و بزرگی، بزرگوار،از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام سخندانی پیر و مرزبان هری و از راویان شاهنامه
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پادشاه سکائیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
کلام مقدس، نام فرشته نگهبان آب، نام روز بیست و نهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
نام پسرانه با ریشه کردي
نام منطقه ای کرد نشین در ترکیه
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار شیرویه پسر خسروپرویز پادشا ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
پسر قارون ، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه خلیفه بغداد شورش کرد
نام پسرانه با ریشه عربي
آنچه خدا بخواهد،مرحبا، آفرین
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر کاکی از حکام مزندران در قرن چهارم
نام پسرانه با ریشه عربي
ارباب، آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد، نام فرشته ای که نگهبان دوزخ است، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عبري
صورتی از منسی نام برادر بزرگ یوسف(ع)
نام پسرانه با ریشه فارسي
سرکرده پارسیان در زمان سلطنت دیوکس پادشاه ماد
نام پسرانه با ریشه آرامي,فارسي
علم دانش ادارک شناخت - مندائیان مذهب مردمی صنعتگر و هنرمند ساکن جلگه خوزستان و حاشیه رود کارون است که در قرآن از آنان به صائبین نام برده شده است.
نام پسرانه با ریشه کردي
نام کوهی، نام چندتن از نیاکان منوچهر پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام بنیانگذار آیین مانوی
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارای شکوهی چون ماه
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از بزرگان زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
7 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر بهرام گور پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از ماه + مهر( محبت یا خورشید)، نام پدر ماهیار در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
روشن و زیبا چون ماه، نام شهری در استان کرمان، نام پدر سهل از بزرگان مرو بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
داده ماه، بخشیده ماه، نام یکی از دادوران نامدار در زمان ساسانیان
نام پسرانه با ریشه عربي
گستراننده و پهن کننده
صفحه :
1