امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ه
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری نفس یا بخار، نام پسر آدم(ع)
نام پسرانه با ریشه عربي
نوادهنده ای که صدایش شنیده شود، اما خودش دیده نشود، سروش، نام شاعر معروف قرن دوازدهم، هاتف اصفهانی
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری نام پدر ساوه همسر ابراهیم(ع)
نام پسرانه با ریشه عربي
هدایت کننده، راهنما،از نامهای خداوند،از القاب پیامبر(ص) و امام علی نقی(ع)
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری ، کوه نشین، برادر ابراهیم(ع)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام وزیر آستیاژ، آخرین پادشاه ماد
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری کوه نشین، نام برادر موسی(ع)
نام پسرانه با ریشه يوناني
معرب از یونانی، مشهور، نام وزیر اخشویروش
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
نام سردار ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
زمین هموار و بدون پستی و بلندی، نام دریاچه ای در سیستان
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام کارگزار یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه عربي
مرد دلسوز و مهربان - نام چندتن از مشاهیر عرب
نام پسرانه با ریشه فنيقي
لاتینی از 28، نام سردار مشهور کارتاژ که با لشکر روم جنگید
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي,فارسي
امت - پیروان یک پیامبر
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي,فارسي
امت - پیروان یک پیامبر
نام پسرانه با ریشه کردي
آرام ، مرموز ، از اسطوره های کردستان
نام پسرانه با ریشه عربي
بخشیده شده از جانب خداوند،نام چندتن از شخصیتهای ادبی و تاریخی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز از پهلوانان ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
در پارسی باستان مرکب از هخا( دوست و یار) + منش( فهم و شعور)، نام سرسلسله خاندان هخامنشی
نام پسرانه با ریشه عربي
راهنمایی کردن به مسیر درست، ارشاد، نویسنده نامدار قرن چهاردهم، صادق هدایت
نام پسرانه با ریشه عربي
هدایت شده توسط خداوند
نام پسرانه با ریشه يوناني
نام یکی از پادشاهان یونانی
نام پسرانه با ریشه عبري
دو بنا از بناهای نخستین که ادریس نبی در مصر آنها را بنا کرد . این دو بنا از دور مانند دو کوه به نظر می رسند
صفحه :
1