امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف و
نام پسرانه با ریشه کردي
سخنگو(نگارش کردی : واتیار)
نام پسرانه با ریشه عربي
دارنده، دارا، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
یگانه، آن که در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی دماوند
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام شخصی در وندیداد
نام پسرانه با ریشه کردي
اینطور که پیداست، ظاهر امر(نگارش کردی : وادیار)
نام پسرانه با ریشه يوناني
نامی که مورخان یونانی به پادشاهان ایرانی که نامشان بهرام بوده داده اند
نام پسرانه با ریشه کردي
باران(نگارش کردی : واران)
نام پسرانه با ریشه ارمني
نام پسر بلاش اول پادشاه اشکانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام دادوری در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه کردي
بارش - باریدن باران
نام پسرانه با ریشه سنسکريت
نام یکی از خدایان هندو
نام پسرانه با ریشه فارسي
لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه عربي
به اندازه لازم و مورد نیاز، کافی، وفاکننده
نام پسرانه با ریشه عربي
به اندازه لازم و مورد نیاز، کافی، وفا کننده
نام پسرانه با ریشه عربي
بالا عزیز، گرامی، محترم، دارای ارج و اهمیت،اصیل، نژاده
نام پسرانه با ریشه عربي
حاکم، پادشاه،از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
نام مردی که عاشق عذرا بود
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی شهرکرد، نام یکی از پادشاهان اشکانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر ایرج به نوشته بندهشن
نام پسرانه با ریشه عربي
عطاکننده، بخشنده، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه کردي
مقالة، سخنرانی(نگارش کردی : وتار)
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی
نام پسرانه با ریشه عربي
دارای قدر و منزلت خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
یگانگی، اتحاد،تنهایی
نام پسرانه با ریشه عربي
یگانه، یکتا، بی نظیر
نام پسرانه با ریشه عربي
بی نظیر و یگانه در دین، نام دانشمندی از معاصران خاقانی
صفحه :
1