امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ي
نام پسرانه با ریشه فارسي
آنچه از کسی یا چیزی باقی می ماند، یاد، خاطره، به صورت پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند یادگارعلی، یادگارمحمد
نام پسرانه با ریشه فارسي
همتای یار، همچون یار
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
یار(فارسی) + علی(عربی) یار و یاور علی(ع)
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
یار(فارسی) + محمد(عربی) یار و یاور محمد(ص)
نام پسرانه با ریشه عربي
نام پدر عمار،از یاران خاص پیامبر
نام پسرانه با ریشه عربي
نام سوره ای در قرآن کریم
نام پسرانه با ریشه ترکي
عمرکننده، زندگی کننده
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام سنگی قیمتی به رنگهای سرخ، زرد، و کبود، نام حموی ملقب به شهاب الدین از نویسندگان قرن هفتم
نام پسرانه با ریشه فارسي
یاری دهنده، کمک کننده
نام پسرانه با ریشه عبري
تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل
نام پسرانه با ریشه عربي
دست خداوند، قدرت خداوند
نام پسرانه با ریشه عبري
ارمیا، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام رئیس مانویه در زمان مأمون خلیفه عباسی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که خداوند یا و یاور اوست
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام آخرین پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه کردي
خدای زمین ، نام چند تن از پادشاهان ساسانی(نگارش کردی : یةزدگورد)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پدر دستور بهمنیار از موبدان کرمان در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه عبري
آنکه پاشنه را می گیرد، نام پسر اسحاق(ع) و پدر یوسف(ع)،پیامبری که به آزمایشهای سخت مبتلا شد. و صبر او معروف است
نام پسرانه با ریشه فارسي,کردي
یگانه، بی نظیر، تنها، یکی از نامهای خداوند ، بی همتا(نگارش کردی : یةکتا)
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در زمان هرمز پادشاه ساسانی
صفحه :
1