امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ک
نام پسرانه با ریشه فارسي
معرب منسوب به کاوه آهنگر
نام پسرانه با ریشه يوناني
از سرداران سپاه اسکندر مقدونی
نام پسرانه با ریشه فارسي
وزیر پادشاه، حاکم، والی، نام پسر بهرام گور پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک بیستم(گودرز) قیام کرد
نام پسرانه با ریشه فارسي
چرب زبان ، زبان آور
نام پسرانه با ریشه عربي
فروبرنده خشم، بردبار، حلیم، لقب امام هفتم شیعیان
نام پسرانه با ریشه سنسکريت
معرب از سنسکریت ،از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای تورانی شهر بیداد
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از فرزندان تور و جزو سپایان افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تازی نبیره ضحاک در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پدر ماکان دیلمی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
گویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
گویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که به دنبال عیش و خوشی است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام وزیر و مشاور آبتین
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که در هر کاری موفق است، چیره، مسلط
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که خواسته و آرزویش رسیده است، موفق
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از کام( خواسته، آرزو) + شاد
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان کوشانی در سپاه افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که به خواست و آرزویش رسیده باشد، پیروز
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام وزیر اردوان از پادشاهان اشکانی بنا به روایتی بلعمی
صفحه :
1