با امتيازدهي به نام ها، در انتخاب نام برتر پايگاه «نام هاي ايراني» سهيم باشيد.
به نام ابریشم چه امتيازي ميدهيد؟

( امتياز 10 براي بهترين و 0 کمترين امتياز است.)